Sonographie Sonderaktion Neusysteme

Mindray Z50 Farbdoppler Ultraschallsystem
 
Kompaktes, tragbares Farbdoppler-Ultraschallsystem